Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Suy niệm Lời Chúa _ Lễ ngoại lịch

 SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lễ Ngoại Lịch
LỄ TÔN THỜ CHÚA


 

LỄ TRỌNG KÍNH CÁC THÁNH


LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG

LỄ TÙY HOÀN CẢNH

LỄ THEO TRUYỀN THỐNG 

CÁC LỄ THEO NĂM DƯƠNG LỊCH

Tháng 1

Tháng 2 
Lễ Đức Mẹ dâng Chúa

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5
Hình ảnh Đấng Vô Hình (thánh Philiphê và Giacôbê)

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8
Lễ thánh Âutinh

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12