Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

GLCG _ tự do và trách nhiệm

Bài 2. TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM
6.      Có phải tự do là làm gì cũng được không?
“Quyền sử dụng tự do là một đòi hỏi không thể tách biệt khỏi phẩm giá con người, đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo và luân lý. Thực thi quyền tự do không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.” [3]
Đúng thế, với tự do, người ta có “khả năng lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu, nghĩa là có thể tiến tới sự trọn hảo hoặc có thể sai lỗi và phạm tội.” [4] Vì thế mỗi người phải chịu trách nhiệm về các việc làm tự do của mình.

Không có nhận xét nào: