Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016

Lời Chúa cntn 18C _ các bài suy niệm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN - C
Gv. 1,2; 2,21-23; Cl. 3, 1-5.9-11; Lc. 12, 13-21

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2016

Lời Chúa cntn 17c _ các bài suy niệm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN - C
St. 18, 20-32; Cl. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Lời Chúa cntn 16c _ các bài suy niệm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN - C
St. 18, 1-10a; Cl. 1, 24-28; Lc. 10, 38-42