Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Lời Chúa cnmc 2b _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY B
St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018