Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Lời Chúa cnps 2a _ các bài suy niệm


CÁC BÀI SUY NIỆM 
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – NĂM A 2017
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Lời Chúa: Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Lời Chúa Lễ Lá năm A _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ LÁ 2017
Lời Chúa: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Lời Chúa cnmc 5a _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A
Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45