Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Lời Chúa cntn 25a _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - A
Lời Chúa: Is. 55, 6-9; Pl. 1, 20c-24.27a; Mt. 20, 1-16a

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Lời Chúa cntn 24a _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - A
Lời Chúa: Hc 27,33 – 28,9; Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Lời Chúa cntn 23a _ các bài suy niệm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN - A
Lời Chúa: Ed. 33, 7-9; Rm. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20