Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Lời Chúa cntn 8a _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 8 TN A 2017
 
Lời Chúa: Is 49,14-15; 1Cr 4,1-5; Mt 6, 24-34

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Lời Chúa cntn 6a _ các bài suy niệm

Suy niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT TUẦN 6 MÙA THƯỜNG NIÊN - A
Lời Chúa: Hc 15,16-21; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Lời Chúa cntn 5a _ các bài suy niệm

SUY NIỆM  LỜI CHÚA CN 5 TN A 2017
Lời Chúa: Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16