Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016

Lời Chúa cntn 26c _ các bài suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 26 TN C

 Am 6, 1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16, 19-31

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2016

Lời Chúa cntn 25c _ các bài suy niệm

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - C
 Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 9 năm 2016

Lời Chúa cntn 24c _ các bài suy niệm

CON TA ĐÂY ĐÃ CHẾT, NAY SỐNG LẠI 
Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32