Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2016

Lễ Thánh Thể năm C _ các bài suy niệm

SUY NIỆM LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU 
St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016

Thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Lời Chúa Lễ Hiện Xuống năm C _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM LỄ HIỆN XUỐNG – Năm C
Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23