Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2016

Lời Chúa cntn 29c _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 29 TN C 
Xh 17, 8-13; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18, 1-8

Thứ Năm, ngày 06 tháng 10 năm 2016

Lời Chúa cntn 28c _ các bài suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN  28 THƯỜNG NIÊN C
2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016

Lời Chúa cntn 27c _ các bài suy niệm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C
Kb 1, 2-3; 2, 2-4; 2Tm 1, 6-9.13-14; Lc 17, 5-10