Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Lời Chúa cntn 34a _ các bài suy niệm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN - A
Lời Chúa: Ed. 34, 11-12.15-17; 1Cr. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31-46

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Lời Chúa cntn 33a _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN - A
Lời Chúa: Cn 31, 10-13.19-20.30-31; 1Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Lời Chúa cntn 32a _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN - A
Lời Chúa: Kn. 6, 12-16; 1Tx. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13