Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2016

Lời Chúa cnps 6c _ các bài suy niệm

Các bài suy niệm
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – Năm C
Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

Thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Lời Chúa cnps 5c _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 5 PHỤC SINH - C
Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35