Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ tin vào Chúa


20/01/12 CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – C
Ga 2,1-11
TIN VÀO CHÚA
Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. (Ga 2,11)
Suy niệm: Qua phép l đầu tiên này, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết căn tính của Người: Ngài là Ngôi Li đã làm người và gia chúng ta (Ga 1,14) để ai tin vào Ngài thì khi phi chết, nhưng được sng muôn đời (Ga 3,16). K t đây, các môn đệ bt đầu tin vào Chúa. Tin là theo Chúa với trn tm thân, c con tim, tâm hn và cuc sng. 
Nói cách khác, tin Chúa là đi theo ý định, chương trình và làm theo ước mun ca Ngài. Nh tin trn vn vào Chúa Giêsu, chúng ta không nhng tr nên tt lành, mà còn nên một vi Chúa trong s v là loan báo Tin Mng cho mi người để h tin và chu Phép Ra hu được cu độ (Mc 16,15-16).
Mời Bạn: Tin là ra đi khỏi nhng tính toán an toàn ca bn thân, phó thác đời mình cho Chúa, khi đầu bng vic hoán ci, đổi mới cái nhìn, suy nghĩ; kế tiếp là sn sàng vâng theo giáo hun ca Chúa Giêsu, đồng thi quyết tâm dn thân phc v Người và tha nhân. Mời bạn tích cc loan báo Tin Mng, thông truyn đức tin cho người chưa biết Chúa qua vic sng nhng giá tr Tin Mng Nước Tri, thc thi bác ái trong Năm Đức Tin này.
Sống Lời Chúa: Trong mi hoàn cnh và biến c tôi s luôn thưa với Chúa: “Ly Chúa này con xin đến để thc thi ý Chúa” (Tv 40,8-9).
Cầu nguyện: Ly Chúa, con nguyện tin và theo Chúa sut cuc đời. Dù bão t thét gào quanh con, hay nhng tai ương bất ng xy đến, xin cho con luôn tin tưởng và an lòng bước theo Chúa, xác tín Chúa mãi đồng hành vi con trên đường đời. Amen.

Không có nhận xét nào: