Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

5 phút cho Chúa _ mời người không nên mời


05/11/12 THỨ HAI TUẦN 31 TN
Lc 14,12-14
MỜI NGƯỜI KHÔNG NÊN MỜI
“Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc; vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14)
Suy niệm: Khi mi “nhng người nghèo khó, tàn tt, què qut, đui mù” chủ tic không nhng không được đáp lễ sau này, mà lúc này phi chp nhn bao nhiêu phin phc vi nhng thc khách “không nên mi” như thế; không chng ba tic s d đi vì sự hin din ca h! S thường “bánh ít trao đi, bánh chì trao lại.” Chúa Giê-su đề ngh mt cách tính toán khác, hay đúng hơn, đừng tính toán chi c khi cho đi. Hãy ban phát theo tiếng gi ca mt con tim rng m, nhm đến phúc li ca tha nhân. Không ngại gian nan, không ch đáp trả. Trong thc tế, Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bao giờ Ngài cũng bù đắp li bng nhng tm “bánh chì” đầy đặn.
Mời Bạn: Nhiu khi vì quá so đo tính toán, kiêu căng, vụ li, tôi xếp hng rt nhiu anh em vào hng “nghèo khó, đui mù, què quặt” để tôi không giúp đỡ, không mi cng tác, không đối thai, không giao tiếp. Cũng có th do óc bè phái, suy nghĩ hp hòi, thiếu khách quan vô tư. Trong công tác truyền giáo rt cn có tinh thn ci m, đối thoi.
Sống Lời Chúa: Tp lắng nghe nhng ý kiến ca nhng k khác mình, xác tín rng h cũng có rt nhiu cái để mình hc hi, để cho li mình.
Cầu nguyện: Ly Chúa Giê-su, [...] xin cho con mt tâm hn đơn sơ, không biết đến phc tp ca ích k, và tìm hiến dâng mà không đòi lại. Mt tâm hn lng l, hnh phúc khi thy s qung đại ca mình không được người khác biết đến [...]” (Cha Galot).

Không có nhận xét nào: