Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

HỌC LÀM NGƯỜI _ quý sự thẳng thắn, liêm khiết

QUÝ SỰ THẲNG THẮN – LIÊM KHIẾT
Kiềm Lâu là một bậc cao sĩ nước Tề thời Xuân Thu. Tính ông thẳng thắn, cương nghị, bao giờ cũng theo điều phải, không chịu lụy phục để theo thói xấu đời.
Các nước chư hầu nhiều nước mời ông ra làm khanh tướng, nhưng ông không nhận. Vua Uy Vương nhà Chu tôn kính ông như một bậc Thầy.
Ông nghèo lắm. Lúc ông mất chỉ có cái chăn không đủ liệm thân thể.
Thầy Tăng Tử đến viếng, thấy vậy nói: “Để lệch cái chăn đi, sẽ liệm đủ thân thể”.
Bà vợ của ông bảo: “Lệch mà có thừa thì không bằng ngay mà không đủ. Lúc sinh thời tiên sinh chỉ vì tính thẳng mới được như thế. Bây giờ tiên sinh mất mà liệm lệch chăn cho tiên sinh, chắc không được hợp ý tiên sinh”.
Tăng Tử nghe nói, không nói gì được nữa.
Nhưng vì tục lệ thời đó, người chết phải đặt một tên gọi là tên hèm, nên Tăng Tử hỏi bà vợ dùng chữ gì đặt tên hèm cho tiên sinh.
Bà vợ nói: “Tiên sinh không lấy sự nghèo hèn làm buồn, cũng không ham giầu sang, đặt tên hèm cho tiên sinh là ‘Khang’ (nghĩa là an vui), có nên chăng?”
Tăng Tử nghe liền than rằng: “Chỉ có người chồng như thế mới có người vợ như thế”.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công