Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

5 phút cho Chúa _ thắc mắc cần thiết

16/12/15                                                            THỨ TƯ TUẦN 3 MV
                                                                                           Lc 7,19-23
THẮC MẮC CẦN THIẾT
Ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 7,18-19)
Hãy thử một lần thắc mắc như Gio-an và thinh lặng để nghe Ngài trả lời trong sâu thẳm tâm hồn.
Suy niệm: Gio-an Tẩy Giả được sai đến để làm Tiền Hô cho Đức Ki-tô. Ông đã nhận ra Ngài bên giòng sông Gio-đan, đã giới thiệu cho dân chúng rằng Ngài là “Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Thế nhưng, giờ đây Gio-an đang ngồi tù, niềm tin của các môn đệ ông hẳn đang lung lay. Bởi thế, ông đã sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Một thắc mắc cần thiết nói lên tâm tư của Gio-an và niềm mong mỏi của các môn đệ ông và bao người đương thời, để hiểu rõ hơn, chắc chắn hơn về Đức Ki-tô và sứ mạng cứu thế của Ngài. Đáp lại, Chúa Giê-su không trả lời họ rằng có hay không. Chúa mời gọi họ trở về thuật lại việc Ngài chữa lành nhiều bệnh hoạn tật nguyền mà họ đã mắt thấy tai nghe, để chứng thực rằng đó là những hành vi cứu độ của Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ I-sai-a đã tiên báo, nay đang được hiện thực nơi Ngài.
Mời Bạn: Có khi nào bạn hỏi “Đức Ki-tô là ai?” đối với bạn không? Hằng ngày bạn có tìm Ngài không? Bạn có tin Chúa, theo Chúa lúc an vui cũng như lúc gặp thử thách không? Thử một lần thắc mắc như Gio-an và thinh lặng để nghe Ngài trả lời trong sâu thẳm tâm hồn.
Sống Lời Chúa: Bạn tìm đọc một cuốn sách viết về Chúa Giê-su, chẳng hạn sách Tin Mừng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tin yêu Chúa, nhưng xin nâng đỡ đức tin con và cho con cảm nghiệm lòng Chúa thương xót để con chia sẻ cho tha nhân.

Không có nhận xét nào: