Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

5 phút cho Chúa _ tìm điều cốt yếu

30/08/15 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – B      Mc 7,1-8. 14-15. 21-23
TÌM ĐIỀU CỐT YẾU
Người Pha-ri-sêu và Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (Mc 7,5)
Trước khi dâng lễ, đọc kinh, bạn dành một phút hồi tâm để ý thức điều cốt yếu khi làm việc đó.
Suy niệm: Đối với người Do thái, việc rửa tay, rửa chén đĩa, v.v… không chỉ là một biện pháp vệ sinh mà còn là một nghi thức tôn giáo để được thanh sạch, xứng đáng kết hiệp với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Đây là điều tốt đẹp và tự nhiên. Nhiều tôn giáo cũng lấy việc tẩy rửa làm một trong những nghi thức quan trọng. Chẳng hạn, người theo Ấn độ giáo tắm ở sông Hằng trước khi tế tự. Nhưng chính vì vụ hình thức và quá coi trọng chi tiết mà họ đã bỏ quên điều thiết yếu. Họ tưởng rằng chỉ cần làm đủ bấy nhiêu việc tẩy rửa bên ngoài là đủ để thanh sạch tâm hồn. Chúa Giê-su cảnh báo: đó là cách “gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa” mà “duy trì truyền thống của người phàm.” Đừng lẫn lộn việc tẩy rửa bên ngoài với sự thanh sạch bên trong của tâm hồn. Đừng lẫn lộn ý muốn của con người với ý muốn của Thiên Chúa, cũng đừng lẫn lộn tập tục của phàm nhân với lề luật do chính Thiên Chúa ban bố.
Mời Bạn: Là con người có xác có hồn, chúng ta làm gì cũng phải có biểu hiện ra bên ngoài. Vấn đề là làm thế nào để hình thức bên ngoài diễn tả được tâm hồn bên trong. Chúng ta cần học biết ý nghĩa của các nghi thức phụng vụ để hiểu được điều cốt yếu mà chúng diễn tả và thực hiện. Và trước những nghi lễ đã trở nên quá quen thuộc, lại càng cần làm với tâm tình và ý thức để chúng khỏi trở thành máy móc.
Sống Lời Chúa: Trước khi dâng lễ, đọc kinh, bạn dành một phút hồi tâm để ý thức điều cốt yếu khi làm việc đó.
Cầu nguyện: Đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi…”

Không có nhận xét nào: