Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

5 phút cho Chúa _ ai phạm thượng?

02/07/15                             THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN
                                                                            Mt 9,1-8
AI PHẠM THƯỢNG?
Người ta liền khiêng đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!” (Mt 9,2-3)
Chúa thường chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để thi thố quyền năng.
Suy niệm: Người bại liệt được khiêng đến với Đức Giê-su ngay khi Ngài xuất hiện. Hẳn họ đã chờ đợi Ngài từ lâu, vì tin vào khả năng chữa lành của Ngài. Thế nhưng, cũng có những kẻ chờ đợi Ngài, không phải để được chữa bệnh, mà là để kiếm cớ bắt bẻ Ngài. Vin vào câu nói “Tội con được tha” của Đức Giê-su, họ cho rằng Ngài phạm thượng. Nếu Đức Giê-su phạm thượng, thì chắc chắn lời của Ngài không đủ hiệu năng để chữa lành, đang khi lời ấy đã làm cho người bại liệt đứng dậy vác giường mà đi. Vậy mà họ vẫn cố chấp, xúc phạm đến Ngài. Họ mới đúng là những kẻ phạm thượng, vì không tin quyền năng Thiên Chúa đang hoạt động nơi Đức Giê-su.
Mời Bạn: Chúa Ki-tô đã thiết lập Hội Thánh, trao cho Hội Thánh quyền cầm buộc cũng như tháo cởi dưới đất. Quyền năng này không do Hội Thánh mà là Chúa Ki-tô hành động qua Hội Thánh. Nhưng Hội Thánh cũng bao gồm những con người, vẫn còn đó những yếu đuối và lầm lỗi. Vì thế, nhiều người tỏ ra nghi ngờ ‘quyền năng’ của Hội Thánh trong việc cử hành các bí tích. Liệu tôi có thuộc vào số những kẻ ‘phạm thượng’ đó không?
Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một người anh em bạn biết đang nghi ngờ, ác cảm hoặc chống đối Hội Thánh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa thường chọn những gì thế gian cho là yếu đuối để thi thố quyền năng. Xin cho chúng con hiểu được sự thật ấy, để sẵn lòng quên mình đi, trở thành dụng cụ thi thố quyền năng của Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: