Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

5 phút cho Chúa _ chọn thập giá Chúa Kitô

27/09/14 THỨ BẢY TUẦN 25 TN
Th. Vinh-sơn Phao-lô, linh mục
Lc 9,43-45
CHỌN THẬP GIÁ CHÚA KI-TÔ
Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9,43-44)
Những “kiếp nạn” trong cuộc đời bạn có thể được “hoá giải” trở thành ân phúc cho bạn và mọi người khi bạn “vác” lấy chúng bằng tâm tình kết hợp với Chúa Giê-su.
Suy niệm: Thi hào Nguyn Du khi nhn định v s phn nghit ngã ca nhân vt Thuý Kiu trong tác phm ca mình đã kết lun: cô như bị “ma đưa lối, qu dn đường” nên c “tìm nhng li đoạn trường mà đi”. Trên đời này chng ai chn mang cái kh vào thân. Nhưng “đời vn là b kh,” con người “chy tri không khi nng” nên phi cam chu mang ly “kiếp nn” y mà thôi. Vì thế cũng d hiu ti sao các môn đệ Chúa Giê-su không hiu li Ngài nói: “Con Người sp b np”. Chúa t nguyn vác kh giá vì vâng phc ý Chúa Cha; Ngài đã biến kh giá thành phương thế cu độ nhân loi. Ngài cho các môn đệ biết chương trình hành động ca Ngài để mi gi h cũng bước theo Ngài dám đón nhận thp giá để cng tác vào công trình cu độ.
Mời Bn: Chúa nói: “Ai mun theo Thy, phi t b mình, vác thp giá mình mà theo” (Mt 16,24). Bn cũng được mi gi đi theo con đường thp giá vi Ngài. Nhng “kiếp nn” trong cuc đời bn có th được “hoá gii” tr thành ân phúc cho bn và mi người khi bạn “vác” ly chúng bng tâm tình kết hp vi Chúa Giê-su.
Chia sẻ: Bn phn ng thế nào trước đau khổ ca bn (nhn ni, bt nhn…) và ca tha nhân (cm thông, vô cm…)?
Sống Li Chúa: Trước nhng đau khổ ca bn thân, tôi gi thái độ bình an, vui tươi; trước đau khổ ca tha nhân, tôi cm thông và sn sàng chia s.
Cầu nguyn: Ly Chúa, xin cho con yêu mến đến mc say mê Thánh Giá Chúa, để con dám vác thp giá mình đi theo Chúa.

Không có nhận xét nào: