Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Một chút suy tư _ báo đền ân oán

BÁO ĐỀN ÂN OÁN
"Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?” (Mt 5,46)  
Hàn Tín, người đời Hán Cao Tổ, thuở hàn vi phải đi câu cá đổi gạo ăn. Thế mà có những lúc không đủ ăn, nên được bà lão thợ giặt gọi về cho ăn cơm. Vào thời đó, đi đâu Hàn Tín thường mang thanh gươm kè kè bên mình.
Một hôm, một tên đồ tể tên Ác Thiểu muốn hạ nhục Hàn Tín, chận đường thách:
-      Chú thường mang gươm, chả biết đề làm gì. Bây giờ tôi không cho chú đi. Chú có gan thì sẵn có gươm đó, hãy chém tôi mà đi, bằng không thì phải lòn trôn tôi mà qua.
Hàn Tín chẳng chút do dự, lòn trôn tên hạ tiện đó mà đi, tự nhủ: "Giết thằng này thì được rồi, nhưng mà phải lấy mạng mình đổi mạng nó, thì không đáng tí nào.”
Sau Hàn Tín nhờ có công giúp Hán Cao Tổ dựng nước mà dược phong làm vua Tam Tê. Lúc bấy giờ, Hàn Tín bèn mời bà thợ giặt đến biếu nghìn lạng vàng để tạ ơn.
Rồi không những không thèm trả thù tên đồ tể mất dạy ngày xưa, lại phong cho hắn chức Trung úy. Ác Thiểu rất ngạc nhiên, khúm núm nói:
-      Lúc trước tôi ngu lậu thô bỉ, đã dại dột xúc phạm oai nghiêm của ngài, nay tội ấy được tha chết là may, còn dám mong đâu được ban chức tước?
Hàn Tín ôn tồn bảo:
-      Ta chẳng phải là kẻ tiểu nhân hay cố chấp, đem lòng cừu hận. Hành động của ngươi ngày xưa tuy quá đáng, nhưng cũng là bài học luyện chí cho ta. Vậy nhà ngươi chớ tị hiềm mà hãy nhận chức ta ban.
Lối báo đền ân oán của Hàn Tín thật là hay. Hay vì hướng thượng, hay vì nhìn ra điều tốt trong điều xấu. Chính vì thế, với người ân thì Hàn Tín ban thưởng vì cảm chữ tình chữ nghĩa; còn với người oán cũng vẫn ban thưởng vì nhờ người đó mà mình nên người, ”ngọc bất trác bất thành khí.”
Hơn nữa, khi trả thù mình chẳng được gì mà lại lấy chuốc oán hận, còn tha thứ thì có ngay một người bạn trọn tình vẹn nghĩa với mình. Thật là cái khôn của bậc quân tử!
H.G Bohn nói: "Lối trả thù cao thượng nhất là tha thứ.”
John Ray cũng nói: "Quên đi một lỗi lầm là một sự phục thù lương hảo nhất.”
Lời Chúa dạy: "Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,46-48)

Không có nhận xét nào: