Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

HỌC LÀM NGƯỜI

KHIÊM NHƯỜNG HỌC HỎI
Sách Thuyết Uyển có chép:
Tôn Thúc Ngao được làm quan. Cả nước quan, dân đều lại mừng. Sau cùng có một ông lão già, mặc áo vải, đội mũ trắng đến viếng. Tôn Thúc Ngao thấy thế, ăn mặc chỉnh tề ra tiếp kiến, thưa với ông lão rằng: “Vua chúng tôi không biết tôi là người bất tài, quá tin mà cho làm quan để tôi làm lụy cho các quan lại và dân chúng. Ai ai cũng đến mừng, một mình lão đến viếng chắc có ý kiến gì đây chăng”.
Ông lão nói: “Có. Thân đã sang mà khinh người thì dân không chuộng; chức đã cao mà chuyên quyền, thì mọi người sinh ghét; lương bổng đã hậu mà không cho là đủ, thì sẽ gặp phải tai vạ”.
Tôn Thúc Ngao vừa vái, vừa nói: “Xin kính vâng lời”.
Và Tôn Thúc Ngao còn nài ông lão dạy thêm cho mấy câu nữa.
Ông lão bảo: “Chức đã cao, thì tâm hồn phải khiêm nhượng; quan đã to thì tính tình phải tế nhị; lương bổng đã hậu, thì càng phải cẩn thận, chớ có lấy càn, làm bậy. Ông giữ được ba điều ấy là đủ trị dân”.
Tuy được thăng quan tiến chức, đang lúc mọi người tới chúc mừng, mà vẫn không quản ngại đón tiếp một ông già ăn mặc quê mùa và tỏ thái độ kính nể tôn phục ông già đó. Tôn Thúc Ngao quả là con người có thái độ luôn muốn nghe những lời khuyên xây dựng của người khác, mặc dầu là những lời khuyên ngược lại lối sống thông thường của những con người cao sang trong thời đại đó. Tôn Thúc Ngao thật là người khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi để trở thành hoàn thiện.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công