Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Học làm người _ kiên nhẫn đến cùng


KIÊN NHẪN ĐẾN CÙNG
Có người cố gắng suốt đời mà vẫn thất bại, rồi tới chết họ còn cố gắng, để sau chết mới đạt tới kết quả. Thực là chuyện lạ đời: và đây là câu chuyện lạ đời đó.
Đời vua Linh Công, Sử Ngư giữ chức Gián quan (chức quan cố vấn cho đức vua). Sử Ngư thấy vua không chịu dùng người hiền là Cừ Bá Ngọc, mà lại cứ dùng người dở là Di Tử Hà. Sử Ngư đã răn vua nhiều lần mà vua không nghe. Ông vận động hết cách để vua nghĩ lại nhưng cho tới lúc chết, ông không đạt được mục đích.
Lúc ông sắp mất, ông dặn con rằng: “Ta làm quan tại triều nước Vệ, không tiến cử được Cừ Bá Ngọc và thoái được Di Tử Hà thế là bầy tôi không khuyên nổi vua, thì khi ta nhắm mắt, không được làm đủ lễ. Cứ để thây ta dưới cửa sổ, thế là xong việc cho ta”.
Lúc ông mất, người con cứ làm theo lời cha dặn. Vua Linh Công tới viếng, thấy vậy lấy làm ngạc nhiên, người con đem lời di chúc của cha tâu lại. Vua thất sắc nói rằng: “Ấy là cái tội của quả nhân”.
Vua bắt đem xác Sử Ngư vào nhà, khâm liệm và mai táng cho đủ lễ.
Kết quả là sau đó, Vua Linh công dùng Cừ Bá Ngọc và bãi Di Tử Hà.
Chính đức Khổng Tử đã khen Sử Ngư: “Đời có những gián quan đến chết là hết cả mọi việc, chưa có ai được như Sử Ngư, chết rồi mà còn dùng xác để can vua, cho vua phải cảm động mà nghe mình”.
Lý tưởng ta quyết định và theo đuổi, dù có gặp khó khăn đến đâu, ta hãy kiên nhẫn và cố gắng. Dù có thất bại trăm ngàn lần, chúng ta cũng đừng vội nản chí, buông xuôi, xao lãng. Hãy để tâm theo đuổi và lòng trí hướng về lý tưởng đó luôn. 
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công