Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Sống đức tin _ xưng thú tội lỗi vào thời thuận tiện

Hãy xưng thú tội lỗi vào thời thuận tiện
Hãy xưng thú tội lỗi vào thời thuận tiện và hãy đón nhận kho báu trên trời trong ngày cứu độ.
Thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem
Ở đây nếu có ai là nô lệ cho tội lỗi, thì nhờ đức tin, người ấy hãy chuẩn bị để được ơn tái sinh làm người tự do và làm nghĩa tử. Một khi đã từ bỏ ách nô lệ xấu xa của tội lỗi mà vui sướng đi theo con đường làm tôi Chúa, người ấy được coi là xứng đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời. Qua việc thú tội, anh em hãy cởi bỏ con người cũ ra hư hỏng vì những ước muốn lầm lạc, để mặc lấy người mới đã được canh tân theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên nó. Nhờ đức tin, anh em hãy có những bảo chứng của Thánh Thần, để có thể được đón nhận vào nơi ở muôn đời. Hãy đến gần ấn tích nhiệm mầu để chủ có thể dễ dàng nhận biết anh em. Hãy nhập vào đoàn chiên thánh thiện và hiểu biết của Đức Ki-tô, để một ngày kia khi được xếp vào bên hữu Người, anh em đạt được sự sống dành sẵn cho anh em làm gia nghiệp.
Quả vậy, những ai cho đến nay vẫn còn dính bén với tội lỗi nặng nề, sẽ phải đứng ở bên tả Người, vì họ đã không đến với ân sủng của Thiên Chúa do Đức Ki-tô ban cho trong phép rửa tái sinh. Tôi không có ý nói đến sự tái sinh của thân xác, nhưng nói đến sự tái sinh thiêng liêng của linh hồn. Thân xác được sinh ra nhờ cha mẹ, còn linh hồn được tái sinh nhờ đức tin. Thần khí muốn thổi đâu thì thổi. Lúc đó nếu bạn xứng đáng thì sẽ được nghe lời này: Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, nghĩa là nếu Chúa thấy bạn không có vết nhơ giả dối nào trong lương tâm.
Vậy nếu có ai trong những người hiện diện nơi đây nghĩ rằng mình có thể thử thách ân sủng của Thiên Chúa, thì người đó tự lừa dối mình và không hiểu gì về sức mạnh của sự vật. Hỡi người, hãy có tâm hồn chân thành và không gian dối, vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ con người.
Thời bây giờ là thời xưng thú tội lỗi. Bạn hãy xưng thú các tội mình đã phạm, trong lời nói hay việc làm, ban đêm hay ban ngày. Hãy xưng thú tội lỗi vào thời thuận tiện và hãy đón nhận kho báu trên trời trong ngày cứu độ.
Bạn hãy rửa sạch chiếc bình là lòng bạn để nó chứa được ân sủng dồi dào hơn, vì ơn tha tội được ban đồng đều cho mọi người, còn ơn hiệp thông của Thánh Thần thì được ban theo mức độ đức tin của mỗi người. Nếu bạn khó nhọc ít, bạn sẽ nhận được ít. Nếu bạn làm việc nhiều, lương của bạn sẽ nhiều. Chính bạn đang chạy đua, vậy bạn hãy nhìn kỹ xem những gì có lợi cho bạn.
Nếu bạn có điều bất bình với ai, hãy tha thứ đi. Bạn đến để đón nhận ơn tha tội, thì bạn cần phải tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến bạn.

Không có nhận xét nào: