Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Sống đức tin _ lời nói hùng hồn hơn nhờ việc làm

Lời nói sẽ hùng hồn
khi có việc làm minh chứng
Hãy im đi để cho việc làm lên tiếng. Chúng ta nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu, vì thế mới bị Chúa nguyền rủa như Người đã nguyền rủa cây vả, khi thấy nó không sinh trái mà chỉ có lá thôi.  
Trích bài giảng của thánh An-tôn Pa-đô-va, linh mục
Ai đầy Thánh Thần thì nói được nhiều thứ tiếng. Nhiều thứ tiếng ở đây có ý hiểu là những lời chứng về Đức Ki-tô như khiêm nhường, nghèo khó, kiên nhẫn và tuân phục. Chúng ta nói những thứ tiếng đó, khi tỏ cho người khác thấy nơi chúng ta các nhân đức nói trên. Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc làm minh chứng. Hãy im đi để cho việc làm lên tiếng. Chúng ta nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu, vì thế mới bị Chúa nguyền rủa như Người đã nguyền rủa cây vả, khi thấy nó không sinh trái mà chỉ có lá thôi. Thánh Ghê-gô-ri-ô nói: “Quy luật cho nhà giảng thuyết là phải thực hành điều mình rao giảng.” Ai dùng việc làm mà phá hủy đạo lý luật dạy, thì dù có dạy luật cũng chỉ là khoác lác ba hoa.
Xưa kia các Tông Đồ nói nhiều thứ tiếng tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Phúc thay ai nói tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho, chứ không theo sức riêng mình! Quả thật, có những người nói theo suy nghĩ riêng, lại có kẻ ăn cắp lời của người khác, rồi trình bày và cho đó là của mình. Về những người ấy và những kẻ giống như họ, thì Chúa đã nói trong sách Giê-rê-mi-a như sau : Này Ta chống lại các ngôn sứ ăn cắp lời của Ta phán với kẻ này người kia – sấm ngôn của Đức Chúa. Này Ta chống lại các ngôn sứ dùng ba tấc lưỡi của mình mà tuyên sấm – sấm ngôn của Đức Chúa. Này ta chống lại những kẻ dựa vào những giấc chiêm bao dối trá mà tuyên sấm – sấm ngôn của Đức Chúa. Chúng kể lại những giấc chiêm bao và làm cho dân Ta lầm lạc vì những điều dối trá cùng những chuyện khoác lác ba hoa của chúng. Chính Ta, Ta đã không phái chúng đi, cũng chẳng truyền lệnh cho chúng ; đối với dân này, chúng thật vô tích sự, – sấm ngôn của Đức Chúa.
Vậy, chúng ta hãy nói tùy theo khả năng Thánh Thần đã ban cho. Chúng ta hãy lấy lòng khiêm nhường và sốt sắng xin Người đổ tràn ơn thánh xuống trên chúng ta, để chúng ta hoàn tất ngày lễ Ngũ Tuần nhờ việc kiện toàn năm giác quan và tuân giữ mười điều răn, đồng thời để chúng ta được đầy tràn tinh thần ăn năn sám hối, được đốt cháy bởi lưỡi lửa của Thánh Thần mà tuyên xưng đức tin, và sau cùng, một khi được đốt cháy và sáng soi trong ánh quang của muôn vàn thần thánh, chúng ta đáng được hưởng kiến một Thiên Chúa Ba Ngôi.

Không có nhận xét nào: