Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Một chút suy tư _ vì xưa Ta đói

Vì xưa Ta đói
Xin chuyển đến các bạn hình ảnh thương tâm này để cùng chia sẻ...
Bạn SHARE thông điệp này đi, bạn không mất phí dịch vụ nào cả, nhưng UNICEF được... 5 EUROS.
Trước khi vứt bỏ các thức ăn còn sót lại trong chén của bạn, xin bạn hãy nghĩ tới những người đang chết đói.
Ở Châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, có những trẻ em đang chết đói, sau hiệp định được ký kết giữa Unicef và MSN, cho trẻ em đã mất và các trẻ em khác, một chương trình cứu giúp mới bắt đầu.
Bao nhiêu lần bạn SHARE hình này đi cho bạn bè, thì bấy nhiêu lần quỹ của Unicef nhận được 5 euros. chúng ta hãy làm cho những trẻ em đang chết này được sống. Chúng ta đừng quên là cứ mỗi giây, thì có một trẻ đang chết vì đói.
Việc này chỉ đáng giá gần 2 phút trong cuộc sống của bạn, nhưng đối với trẻ em Châu Phi, thì điều này đáng giá một cuộc đời. 
Please switch to the tragic images put together to help them.
You SHARE this message, you do not take service at all, but UNICEF was ... 5 EUROS.
Before you throw away the leftover food in your bowl, you think people who are dying of hunger.
In Africa and elsewhere in the world, there are starving children, after the agreement was signed between Unicef and MSN, for children who have died and the other children, a program to help beginners.
How many times you SHARE this image goes to a friend, then many times Unicef funds receive 5 euros. Let's make these kids are dead are alive. We do not forget that for every second, then a toddler are dying of starvation.
The only worthwhile close 2 minutes out of your life, but for the children of Africa, then this accounted for a lifetime.

“Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." (Mt 25,41-43)

Không có nhận xét nào: