Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

5 phút cho Chúa _ Kitô hữu được xức dầu với Chúa Kitô


09/01/11          chúa nhật 1 tn – a
Chúa Giêsu chịu phép rửa                        Mt 3,13-17

kitô hữu được xức dầu với chúa kitô
Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3,16-17)
Suy niệm: Kitô, hay Mêsia (tiếng Hípri), nghĩa là Đấng Được Xức Dầu, là danh xưng riêng của Đức Giêsu. Thánh Phêrô quả quyết Ngài đã được xức dầu trong Chúa Thánh Thần sau khi chịu phép rửa của Gioan (Cv 10,38). Như thế Chúa Giêsu được Chúa Cha tấn phong với ba chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế. Gioan Tẩy giả là “thừa tác viên” làm phép rửa cho Chúa Giêsu bằng nước, nhưng chính Ngài lại được “xức dầu” thánh hiến bởi Thánh Thần. Giống như trong cuộc sáng tạo, Thiên Chúa hài lòng vì thấy mọi sự “thật tốt đẹp,” giờ đây Chúa Cha cũng xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” khi Đức Giêsu chịu phép rửa-xức dầu để thực hiện cuộc sáng tạo mới: chương trình cứu chuộc của Chúa Cha.
Mời Bạn: Bạn cũng mang tên là kitô hữu đấy, khi bạn được xức dầu trong bí tích Rửa tội và bí tích Thêm sức, để bạn nên giống Chúa Kitô. Sứ mạng cứu thế đã được Chúa Kitô hoàn thành trên thập giá. Phần còn lại là của chúng ta. Mời bạn nhìn ngắm việc Chúa đã làm và bắt tay tiếp nối sứ mạng Ngài để lại: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).
Sống Lời Chúa: Thực hiện chức ngôn sứ của kitô hữu bằng việc nêu gương sáng trước khi bằng lời nói về Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy sai con đi loan báo Tin Mừng bình an của Chúa.


Lời Chúa Tuần 1 Thường Niên


Không có nhận xét nào: