Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Ngày của cha _ bố tôi là kẻ nói dối

Bố tôi là kẻ nói dối
bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối bố tôi là kẻ nói dối