Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Học làm người _ rèn luyện chí khí

RÈN LUYỆN CHÍ KHÍ
Người có ý chí chính là người suy nghĩ, đắn đo, quyết định làm một công việc, kiên tâm thực hiện công việc đến cùng. Người có ý chí chính là người không nản lòng, không vội tháo lui, dù gặp trở ngại, khó khăn, trong lúc thi hành công việc đã quyết định.
Do sự gièm pha mà vua Bình Vương nước Sở giết chết đại tướng là Ngũ Xa, con cả Ngũ Xa là Ngũ Thường cũng bị giết. Con thứ ba là Ngũ Viên bèn bỏ nước Sở, sang làm tướng nước Ngô. Ngũ Viên trước khi sang Ngô, có tới từ giã quan đại phu nước Sở là Thân Bao Tư và nói cho Thân Bao Tư biết mình sẽ trở lại đánh nước Sở. Thân Bao Tư cương quyết trả lời: “Bác làm mất nước Sở, thì tôi tất phải giữa cho nước Sở còn”.
Ba năm sau, Ngũ Viên đem quân về đánh Sở. Vương Chiêu Vương, vị kế nghiệp của Bình Vương thua chạy trốn vào trong núi. Thân Bao Tư đang ở trong núi, nghe thấy Ngũ Viên cường bạo, bèn sang cầu cứu nước Tần, tâu cùng Vua Tần rằng: “Nước Ngô vô đạo, khỏe, nhiều người, sắp đánh cả thiên hạ, bây giờ mới bắt đầu đánh một nước Sở trước. Vua nước tôi phải chạy trốn, hiện nay đang ở Vân Mộng, sai tôi đến cấp báo với thượng quốc”.
Vua nước Tần là Ai Công Bảo: “Ừ, để rồi ta liệu, nhà ngươi hãy ra nghỉ ngoài sứ quán”.
Thân Bao Tư nói: “Vua nước tôi bây giờ đang khốn đốn, bầy tôi đâu dám ăn nằm nguyên một chỗ”. Nói đoạn cứ đứng ở giữa sân khóc lóc, suốt bảy ngày, bảy đêm.
Ai Công thấy vậy nói rằng: “Một nước có người bầy tôi như thế, ta không cứu cũng không đành”. Rồi đem quân sang cứu nước Sở. Quân Ngô nghe thấy tin, vôi rút quân về. Nước Sở nhờ thế mà không mất, vua Chiêu Vương lại lên ngôi và cho tìm Thân Bao Tư để thưởng công, thì không thấy đâu cả, Thân Bao Tư đã lánh đi xa.
Thân Bao Tư là con người có chí khí.
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công