Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

5 phút cho Chúa _ Thiên Chúa quan phòng

14/06/15 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN - B
Mc 4,26-34
THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG
“Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên.” (Mc 4,26-17)
Khi làm một việc gì hãy nhắc nhở mình rằng mình làm việc này là để cộng tác vào công trình của Chúa.
Suy niệm: Thiên Chúa quan phòng đã “cài đặt” trong hạt giống một mầm sống và một tiến trình sinh trưởng. Khi hạt lúa được gieo vào lòng đất, nó sẽ theo tiến trình ấy mà nẩy mầm, mọc thành cây, làm đòng, trổ bông và kết hạt. Bên cạnh tiến trình ấy, Thiên Chúa còn làm mưa, chiếu nắng và bơm không khí cho cây lúa phát triển. Nếu không có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, nhà nông có vất vả gieo trồng và chăm bón cách mấy cũng chỉ tốn công vô ích. Tác giả thánh vịnh 126 đã kinh nghiệm điều này nên nói: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.”
Mời Bạn: Xây dựng Nước Thiên Chúa là bổn phận của mỗi người, đồng thời cũng là ân huệ được tham gia vào chương trình cứu độ của Chúa. Ý thức điều đó để nung nấu lòng nhiệt tâm xây dựng Nước Thiên Chúa, đồng thời khiêm nhường nhìn nhận như thánh Phaolô: “Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho nó lớn lên” (1Cr 3,6). Công người trồng chẳng là gì, công người tưới cũng chẳng là gì. Công Chúa làm cho nó lớn lên mới là đáng kể.
Sống Lời Chúa: Khi làm một việc gì hãy nhắc nhở mình rằng mình làm việc này là để cộng tác vào công trình của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng Sáng Tạo và Quan Phòng, Chúa đã ban cho chúng con ân huệ được tham gia vào công trình của Chúa. Xin ban thêm cho chúng con lòng nhiệt tâm và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.

Không có nhận xét nào: