Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Một chút suy tư _ cần Đấng Cứu Thế siêu việt

Tôi cần một Đấng Cứu Thế siêu việt
Một ngày kia, có người hỏi ông Daniel Webster, một chính trị gia và cũng là một nhà hùng biện Hoa Kỳ:
-              Ông có hiểu Chúa Giêsu không?
Daniel Webster trả lời:
-              Không, tôi rất lấy làm xấu hổ mà nhận Ngài làm Cứu Chúa của tôi nếu tôi có thể hiểu được Ngài. Tôi cần một Đấng Cứu Thế siêu việt, một Đấng Tối Cao vinh hiển mà tôi không thể hiểu được!
“Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người?” (Rm 11,33-34) 
Con đừng hoài nghi lúc thấy đường hy vọng vắng bóng những người mà thế gian cho là khôn ngoan. Chúa Giêsu đã báo trước: "Lạy Cha, con đội ơn Cha vì Cha đã ẩn dấu những điều này cho những người thông minh, khôn ngoan và Cha đã bày tỏ cho kẻ thấp hèn."
Con chỉ cảm tạ Chúa, vì đã ban cho con biết sự khôn ngoan thật. (ĐHV 551).

Không có nhận xét nào: