Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Tìm hiểu Lời Chúa _ cnmv 4c

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG
NĂM C
Mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45
BÀI ĐỌC I: Mk 5,1-4a
Đức Chúa phán thế này: “1 Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en. Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. 2 Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Ít-ra-en. 3 Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa,vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. 4a Chính Người sẽ đem lại hoà bình.”
ĐÁP CA: Tv 79
Đ. 4 Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.
2ac Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, 3b Xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ.
15 Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, 16 bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh.
18 Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu là con người được Chúa ban sức mạnh. 19 Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài.
BÀI ĐỌC II: Dt 10,5-10
Thưa anh em, 5 khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. 6 Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. 7 Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.
8 Trước hết, Đức Ki-tô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. 9 Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. 10 Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Lc 1,38
Hall-Hall: Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Hall.
TIN MỪNG: Lc 1,39-45
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
ƠN CỨU ĐỘ LÀM CHO CON NGƯỜI
TRỞ THÀNH MẸ THIÊN CHÚA
Nền tảng ơn Chúa cứu độ ban cho loài người dựa trên Lời Chúa và các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Lễ Giáng Sinh là ngày Chúa Cha ban trọn ơn cứu độ cho loài người trong Con Một Người. Nội trong cuối tuần này, biến cố trọng đại ấy lại được thực hiện. Do đó Phụng vụ hôm nay nhấn mạnh và đề cao giá trị Giao Ước Mới và Lễ Tế Mới của Tân ước, được Đức Maria diễn tả bằng chính đời sống của Mẹ.
I. ĐỨC MARIA LÀ HÒM BIA GHI GIAO ƯỚC MỚI.
Ta biết hai bia Giao ước cũ Thiên Chúa trao cho ông Môsê để ban lại cho dân đã bị mất tích vào thời lưu đày Babylon. Sau 40 năm lưu đày, dù đền thờ Giêrusalem được tái thiết lại, nhưng đền thờ thứ hai này chỉ là nơi cho dân đến cầu nguyện và dâng của lễ chiên cừu lên Thiên Chúa, chứ không còn là nhà cho Hòm Bia Thiên Chúa ngự như đền thờ do vua Salômôn xây trước đây!
Vì thế vào thời Tân ước, Lời Chúa được Thánh Thần ghi trên xương thịt và linh hồn của Đức Maria (x 2 Cr 3,3), nay được ban lại cho dân không phải như vua Đavid xưa đặt Hòm Bia trong cung điện của mình, mà “Bia Maria” đặt tại nhà tư tế Dacarya. Tác giả Tin Mừng Luca quả quyết như vậy vì việc Đức Maria từ Nadareth đến nhà ông Dacarya ở Giuđa rất giống việc vua Đavid kiệu Hòm Bia về cung điện của ông ở Giuđa.
Vậy điểm Giáo Lý thứ nhất ta phải thực hành hôm nay là siêng năng dự Lễ, khao khát được nghe Lời Chúa, để Hội Thánh là Mẹ đặt Lời Chúa vào tâm hồn ta (x 2Cr 3,3). Có thế ta mới giống Đức Maria là “Hòm Bia Thiên Chúa”, để ta ở đâu phúc lành Chúa xuống nơi đó như Hòm Bia Thiên Chúa đặt ở nhà ông Ôbedêđom.
Đặc biệt là lời bà Êlysabeth tung hô Đức Mẹ cũng chính là lời của ông Ôzia (tướng quân Do Thái) đã ca tụng bà Giuđích, sau khi bà đã dùng mỹ nhân kế giết được tướng của quân địch để giải phóng cho dân tộc đang lâm vào cảnh tuyệt vọng, trước sự dũng mãnh của quân địch đang vây hãm! (x sách Giuđích)
* Gd 13,18-19: “Bà được Thiên Chúa chúc phúc hơn mọi người nữ trên mặt đất, và Thiên Chúa được chúc tụng.”
* Lc 1,42: “Bà được chúc phúc hơn mọi người nữ (trên mặt đất) và Con lòng Bà được chúc tụng.”
Ta còn biết Đức Maria là khuôn mẫu của Hội Thánh Chúa Kitô, nhờ Lời Chúa mà Đức Maria sinh “CON ĐẤNG TỐI CAO” (x Lc 1,32) – Đức Kitô – là Đầu Hội Thánh; thì Hội Thánh cũng nhờ Lời Chúa mà sinh “các con của Đấng Tối Cao” (x Lc 6,35) – các Kitô hữu – là chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế ngôn sứ Mikha nói: Vào thời “Đẻ” sẽ sinh con, cũng là thời chấm dứt nô lệ, Chúa sẽ nên lớn lao đến mút cùng mặt đất, vì Ngài chăn dắt chúng, cho chúng được an cư, bởi Ngài chính là sự bình an (x Mk 5,2-3: Bài đọc I – bản dịch NTT).
II. ĐỨC MARIA KHAI MÀO CHO LỄ TẾ CỦA TÂN ƯỚC.
Ta hãy so sánh lễ tế của Cựu ước với lễ tế của Đức Maria:
Như thế Đức Maria đã khai mào lễ tế mới của Tân Ước, đúng như lời thánh Phaolô đã nói về những kẻ được Chúa cứu độ, được đồng hiến tế với Đức Kitô: “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tộiRồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hoá nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ” (Dt 10, 5-10: Bài đọc II).
Thi hành ý Chúa để trở nên cùng một Hy Tế với Ngài, chính là đoán ý để phục vụ. Trong Tin Mừng hai lần ghi Mẹ Maria đoán ý để phục vụ: Trước nhất là phải đoán ý Thiên Chúa (Lc 2,3t), sau đó là đoán ý đồng loại cũng phải hợp ý Chúa (x Lc 1,33t), vì việc phục vụ phải đạt ý lời cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ” (Tv 80/79,4: Đáp ca). Và với lòng khiêm tốn như Mẹ Maria, ta thưa cùng Chúa: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38: Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG.
Chúa Giêsu khẳng định: Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Không có nhận xét nào: