Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Mark Link _ Lời Chúa ngày 20/12

Ngày 20/12
Bài đọc 1
Chính Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel (Is 7,14).
Thánh Matthêu nói về việc sinh hạ của Chúa Giêsu: “Giờ đây, tất cả những việc này xảy ra để ứng nghiệm điều Thiên Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ: “Một trinh nữ sẽ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Enmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,22-23),
Từ “ứng nghiệm” cũng được dịch là “hoàn tất” nhưng nó còn ý nghĩa cao hơn việc hoàn tất lời ngôn sứ. Nó có nghĩa là hoàn tất ước mơ về một thế giới mới, trong đó cái thiện thay thế cái ác, tình yêu thay thế hận thù, và vết rạn nứt sẽ được hàn gắn.
Tôi có thể làm gì mà hoàn tất ước mơ mà Chúa Giêsu đã khởi đầu?
Trong Chúa Giêsu, mọi rạn nứt sẽ được hàn gắn, và những gì tản mát sẽ được hợp nhất lại.

Bài Tin Mừng
Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành Galile, gọi là Nadareth (Lc 1,26).
Trong trí tưởng tượng, bạn hãy phát họa bức tranh nhân loại trước khi Chúa Giêsu đến. Nhân loại ở dưới quyền lực và sự kiểm soát của Satan, tội lỗi và sự vô vọng hiện diện khắp nơi. Khi đi vào trong thế giới này, Thiên Chúa đã sai sứ thần đến với một trinh nữ tên là Maria. Sứ thần nói với bà: “Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người ta sẽ lên cao cả và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng Đavít, tổ tiên người và triều đại người sẽ vô cùng vô tận.” rồi sứ thần từ biệt bà (Lc 1,31-33.38)
Ý tưởng gì xâm chiếm tâm trí Maria sau khi sứ thần từ biệt bà?
Hãy để cho người chưa bao giờ yêu thương biết yêu thương, và người luôn yêu thương biết yêu thương hơn nữa.

Bài Tin Mừng
[Sứ thần hiện ra với bà Maria và nói:] “Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và đặt tên con trẻ là Giêsu”… Bà Maria nói: “Tôi là tôi tớ của Thiên Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,31.38)
Lời đáp trả của Đức Maria đối với thánh ý Thiên Chúa như sứ thần đã mặc khải được tóm tắt trong hai tiếng “Xin Vâng.” Đây là lời đáp trả đẹp nhất mà con người có thể thể hiện trước thánh ý Thiên Chúa. Đây là lời mà Đức Maria đã dậy Chúa Giêsu, con của mẹ thực hiện. Đây là lời đáp trả Chúa Giêsu dậy chúng ta trong Kinh Lạy Cha. Đây cũng là lời đáp trả của chính Chúa Giêsu trong cơn hấp hối ở vườn cây dầu: “Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha” (Lc 22,42)
Lời đáp trả của Chúa Giêsu và Đức Maria đối với thánh ý Thiên Chúa mời gọi tôi đánh giá lời đáp trả của chính mình. Tôi đã sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa như thế nào?
Điều chúng ta thường cầu nguyện với Chúa không phải là thánh ý Ngài được thực hiện, mà là Ngài chấp nhận ý muốn của chúng ta (Helga Bergold Gross).
Mark Link _ cnmv 4 _ Ngày 17 _ 18 _ 19 _ 20 _ 21 _ 22 _ 23 _ 24

Không có nhận xét nào: